کتاب استخدامی اداری ها
آزمون کارشناسی ارشد

سؤالات آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398 و كليد سؤالات

انتشار سؤالات آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398 و كليد سؤالات پس از برگزاري آزمون

1398/03/26

بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان شركت كننده در آزمون ورودي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398 مي رساند: انتشار دفترچه هاي سؤال هريك از كد رشته هاي امتحاني تا ساعت 18 امروز يكشنبه مورخ 98/03/26 و كليد سؤالات تا ساعت 18 روز سه شنبه مورخ 98/03/28 بر روي سايت سازمان  قرار خواهد گرفت. 

ضمناً، چنانچه داوطلبان درخصوص كليد سؤالات آزمون نظر يا نظراتي دارند مي توانند حداكثر تا روز شنبه مورخ 98/04/01 مراتب را بصورت الكترونيكي از طريق سيستم ارسال درخواست در سايت اين سازمان منعكس نمايند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

لينك دانلود دفترچه كد و عنوان رشته امتحاني

دریافت دفترچه

1101 – زبان وادبيات فارسي
دریافت دفترچه 1102 – مجموعه علوم جغرافيايي
دریافت دفترچه 1103 – سنجش ازدور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
دریافت دفترچه 1104 – مجموعه زبان عربي
دریافت دفترچه

1105 – علوم اقتصادي

دریافت دفترچه 1106 – مجموعه علوم ورزشي
دریافت دفترچه 1107 – تاريخ
 دریافت دفترچه 1108 – مجموعه علوم اجتماعي
 دریافت دفترچه 1109 – زبان هاي باستاني ایران
 دریافت دفترچه 1110 – مجموعه زبان شناسي
 دریافت دفترچه 1111 – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي – علوم قرآنی
 دریافت دفترچه 1112 – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي- فقه و حقوق
 دریافت دفترچه 1113 – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي- فلسفه و کلام
 دریافت دفترچه 1114 – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي – ادیان
 دریافت دفترچه 1115 – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي – مخصوص اهل تسنن
 دریافت دفترچه 1116 – مجموعه فلسفه

 دریافت دفترچه

1117 – مجموعه علوم تربيتي
 دریافت دفترچه 1119 – علم اطلاعات ودانش شناسي
 دریافت دفترچه 1120 – مجموعه زبان فرانسه
 دریافت دفترچه 1121 – مجموعه زبان انگليسي
دریافت دفترچه 1122 – مجموعه زبان روسي
 دریافت دفترچه 1124 – مجموعه زبان الماني
 دریافت دفترچه 1125 – مجموعه مديريت جهانگردي
 دریافت دفترچه 1126 – مجموعه حقوق
 دریافت دفترچه 1127 – ايرانشناسي
 دریافت دفترچه 1128- آموزش زبان ژاپنی بخش کتبی
 دریافت دفترچه 1129 – زبان وادبيات اردو
 دریافت دفترچه 1130 – مجموعه علوم سياسي وروابط بين الملل
 دریافت دفترچه 1131 – مجموعه مطالعات جهان
 دریافت دفترچه 1132 – باستان شناسي
 دریافت دفترچه 1133 – مجموعه روانشناسي
 دریافت دفترچه 1134 – مجموعه حسابداري
 دریافت دفترچه 1137 – مطالعات زنان
 دریافت دفترچه 1138 – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي
 دریافت دفترچه 1139 – مددكاري اجتماعي
 دریافت دفترچه 1142 – مجموعه مديريت

 دریافت دفترچه

1143-مشاوره
دریافت دفترچه 1144-مدیریت دریایی
دریافت دفترچه 1145-مجموعه امور فرهنگی

 دریافت دفترچه

1146 – مجموعه محيط زيست

دریافت دفترچه

1148 – مجموعه مديريت کسب و کار و امور شهری
 دریافت دفترچه 1152 -مدرسي معارف اسلامي
دریافت دفترچه 1153-مجموعه اطلاعات
 دریافت دفترچه 1156 – اماد
 دریافت دفترچه 1160- فرماندهی و مدیریت انتظامی
 دریافت دفترچه 1161- مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین
 دریافت دفترچه 1201 –  علوم زمين
 دریافت دفترچه 1202 – مجموعه ژئوفيزيك وهواشناسي

 دریافت دفترچه

1203 – مجموعه شيمي
 دریافت دفترچه 1204 – مجموعه فيزيك

 دریافت دفترچه

1205 – مجموعه فوتونيك
 دریافت دفترچه 1206 – مجموعه زيست شناسي -علوم سلولي ومولكولي
 دریافت دفترچه 1207 –  آمار
 دریافت دفترچه 1208 – مجموعه ریاضی
 دریافت دفترچه 1209 – مجموعه علوم كامپيوتر
 دریافت دفترچه 1213 – زيست شناسي گياهي
 دریافت دفترچه 1214 – زيست شناسي علوم جانوري
 دریافت دفترچه 1215 – مجموعه محيطزيست
 دریافت دفترچه 1216 – زيست شناسي دريا
 دریافت دفترچه 1217 – اوقیانوس شناسی فیزیکی
  دریافت دفترچه 1218 – مجموعه تاريخ وفلسفه علم
 دریافت دفترچه 1219 – علوم شناختي
دریافت دفترچه 1220- مجموعخ علوم اطلاعاتی

 دریافت دفترچه

1251 – مجموعه مهندسي برق
 دریافت دفترچه 1253 – مجموعه مهندسي نفت
  دریافت دفترچه 1255 – مجموعه مهندسي پليمر
  دریافت دفترچه 1256 – مهندسي معماري كشتي
 دریافت دفترچه 1257 -مجموعه مهندسي شيمي
 دریافت دفترچه 1259 – مهندسي صنايع
 دریافت دفترچه 1262 – مهندسی درسوانح طبيعي
 دریافت دفترچه 1263 – مهندسي نقشه برداري
 دریافت دفترچه 1264 – مجموعه مهندسي عمران
 دریافت دفترچه 1267 – مجموعه مهندسي مكانيك

 دریافت دفترچه

1268 – مجموعه مهندسي معدن
 دریافت دفترچه 1272 – مجموعه مهندسي مواد ومتالوژی
 دریافت دفترچه 1273 – نانوفناوري -نانومواد
 دریافت دفترچه 1276 – مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات

دریافت دفترچه

1277 – مجموعه مهندسي كامپيوتر
 دریافت دفترچه 1279 – مجموعه مهندسي هوافضا
 دریافت دفترچه 1283 – مهندسي نساجي
 دریافت دفترچه 1285 – مهندسی شیمی -بيوتكنولوژي و داروسازی
 دریافت دفترچه 1286 – مجموعه مهندسي پليمر-صنايع رنگ
 دریافت دفترچه 1287 – مهندسي طراحي محيطزيست
 دریافت دفترچه 1290 – مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت
 دریافت دفترچه 1292 – مهندسي ايمني وبازرسي فني
 دریافت دفترچه 1293 – بهداشت -ايمني ومحيطزيست HSE
 دریافت دفترچه 1294 –  ايمني – بهداشت و محیط زیست
 دریافت دفترچه 1301 – مجموعه مرتع و آبخيزداري
 دریافت دفترچه 1302 – علوم و مهندسي آب
 دریافت دفترچه 1303 – مجموعه زراعت واصلاح نباتات
 دریافت دفترچه 1304 – اقتصادكشاورزي
 دریافت دفترچه 1305 – علوم و مهندسی باغبانی
 دریافت دفترچه 1306 – ترويج وآموزش كشاورزي
 دریافت دفترچه 1307 – علوم و مهندسي جنگل
 دریافت دفترچه 1308 – مجموعه مدیریت حاصلخیزی- زیست فناوری و منابع خاک
 دریافت دفترچه 1309 – مجموعه علوم دام وطيور
 دریافت دفترچه 1311 – علوم و مهندسي شيلات
 دریافت دفترچه 1312 – مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 دریافت دفترچه 1313 -علوم ومهندسي صنايع غذايي
 دریافت دفترچه 1314 -حشره شناسي كشاورزي
 دریافت دفترچه 1315 – بيماري شناسي گياهي
 دریافت دفترچه 1317 – علوم و مهندسي محيط زيست
 دریافت دفترچه 1319 -مهندسي مكانيك بيوسيستم
 دریافت دفترچه 1321 – مدیریت و کنترل بيابان
 دریافت دفترچه 1322 – مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
 دریافت دفترچه 1323 – اکوهیدرولوژی
 دریافت دفترچه 1324 – بيوتكنولوژي دركشاورزي
 دریافت دفترچه 1325 – توسعه روستايي
 دریافت دفترچه 1327 – مديريت كشاورزي
 دریافت دفترچه 1328 – مهندسي فضاي سبز
 دریافت دفترچه 1350 – مجموعه برنامه ريزي شهري -منطقه اي ومديريت شهري
 دریافت دفترچه 1351 – طراحي شهري
 دریافت دفترچه 1352 – مجموعه معماري
 دریافت دفترچه 1353 – مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي
 دریافت دفترچه 1356 – نمايش عروسكي
 دریافت دفترچه 1357 – مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما
 دریافت دفترچه 1358 – مجموعه هنرهاي تصويري وطراحي

 دریافت دفترچه

1359 – مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي
 دریافت دفترچه 1360 – مجموعه هنرهاي موسيقي
 دریافت دفترچه 1361 – مجموعه هنرهاي ساخت ومعماري
 دریافت دفترچه 1362 – طراحي صنعتي
 دریافت دفترچه 1363 – فرش
 دریافت دفترچه 1364 – طراحي پارچه ولباس
 دریافت دفترچه 1501 – انگل شناسي دامپزشكي
 دریافت دفترچه 1502 – فيزيولوژي دامپزشكي
 دریافت دفترچه 1503- قارچ شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1504 – بافت شناسي دامپزشكي
 دریافت دفترچه 1505 – باكتري شناسي دامپزشكي
 دریافت دفترچه 1506 – ايمني شناسي دامپزشكي
 دریافت دفترچه 1507 – بهداشت وكنترل كيفي موادغذايي
 دریافت دفترچه 1509 – بيوشيمي باليني
 دریافت دفترچه 1510- سم شناسی
 دریافت دفترچه زبان فرانسه براي كد رشته 1117 و 1143 – صبح پنجشنبه
 دریافت دفترچه زبان فرانسه و زبان آلماني برای کد رشته 1108 و 1116 و 1130 – صبح جمعه
 دریافت دفترچه  زبان فرانسه- مجموعه حقوق
 دریافت دفترچه زبان فرانسه برای کد 1110 – عصر پنجشنبه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام