کتاب استخدامی اداری ها
وزارت امور اقتصادی و دارایی

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده 8 قانون ششم توسعه

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه موضوع: ساماندهی نظام مالی – محاسباتی کشور (تصویب‌نامه شماره 654444/ت55376هـ مورخ 27/5/1398 هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 20/5/1398 به پیشنهاد شماره 21584/53 مورخ 19/2/1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (8)‌قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (8)‌ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

2- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون

3- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

4- نظام مالی و محاسباتی خزانه‌داری کل کشور: شامل اجرای بودجه، مدیریت عملیات مالی، حسابداری، کنترل و حسابرسی داخلی و ارزیابی مالی در حوزه خزانه‌داری کل کشور

5- نظارت مالی: فرآیندها و اقداماتی که موجب احراز صحت امور و رویدادهای مالی در انطباق با مجموعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی لازم‌الاجرای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون خواهد شد.

6- واحد گزارشگر: واحدهایی که بر اساس بیانیه واحد گزارشگر از مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی (مصوب سازمان حسابرسی) به عنوان واحد گزارشگر محسوب می‌شوند.

7- گروه گزارشگر: واحدهایی که بر اساس بیانیه واحد گزارشگر مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی (مصوب سازمان حسابرسی) به عنوان گروه گزارشگر محسوب می‌شوند.

8- نرم‌افزار حسابداری واحد و یکپارچه: نرم‌افزار حسابداری هر یک از واحدهای گزارش‌دهنده که در آن رویدادهای مالی بر حسب حسابداری تعهدی منطبق با فهرست حساب‌های واحد و یکپارچه ابلاغی وزارت ثبت و گزارش می‌شود.

ماده 2- وزارت موظف است در اجرای هر یک از مفاد بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (8) قانون شامل مطالعه، طراحی، پیاده‌سازی و استقرار بندهای مذکور اقدام نمایند.

ماده 3- در اجرای جزء (1) بند (ب) ماده (8) قانون، وزارت مکلف است به منظور یکپارچه سازی نرم افزارهای حسابداری در سطح کشور با همکاری دیوان محاسبات کشور چهارچوب های ارایه گزارش های مالی شامل صورت های مالی و صورتحساب دریافت و پرداخت را به واحدهای گزارشگر ابلاغ نماید.

ماده 4- در اجرای جزء (2) بند (ب) ماده (8) قانون، گروه های گزارشگر مکلفند صورت های مالی تلفیقی خود را بر اساس استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی وزارت تهیه و تا مرداد ماه سال بعد به وزارت ارسال نمایند. وزارت مکلف است با تلفیق صورت های مالی کلیه واحدهای گزارشگر بخش عمومی تا پایان آبان ماه هر سال نسبت به تهیه صورت های مالی تلفیقی سال قبل اقدام نماید.

تبصره 1- صورت های مالی تلفیقی هر سال پس از تهیه به هیئت وزیران ارایه و پس از تصویب، به صورت عمومی منتشر می شود.

تبصره 2- کلیه واحدهای گزارشگر مکلفند صورت های مالی حسابرسی شده هر سال خود را به وزارت ارسال نماید. دستورالعمل اجرایی نحوه حسابرسی صورت های مالی ظرف دو ماه پس از تصویب این آیین نامه به پیشنهاد مشترک وزارت و دیوان محاسبات کشور ابلاغ می شود. در صورت وجود قوانین خاص برای حسابرسی صورت های مالی واحدهای گزارشگر، این واحدها تابع قوانین مربوط به خود خواهند بود.

تبصره 3- هیئت مدیره یا هیئت عامل شرکت مکلف است صورت های مالی هر سال شرکت های دولتی موضوع ماده (98) قانون محاسبات عمومی کشور را به همراه سایر اطلاعات مورد نیاز پس از تصویب، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به وزارت ارسال نماید.

تبصره 4- شمول مفاد این ماده و تبصره (1) آن به صورت های مالی منابع غیربودجه ای نهادها و مؤسسات تحت نظر دفتر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان می باشد.

تبصره 5- فهرست گروه های گزارشگر و واحدهای گزارشگر تشکیل دهنده آنها و نحوه اقدام بر اساس دستورالعملی خواهد بود که در اجرای ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور توسط وزارت ابلاغ می شود.

تبصره 6- در اجرای این ماده، کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط موضوع این آیین نامه مکلفند اطلاعات مورد درخواست وزارت در چهارچوب این آیین نامه را ارایه نمایند. فهرست دستگاه های اجرایی که صورت های مالی خود را ارایه ننمایند، همراه با گزارش صورت های مالی تلفیقی برای اطلاع به معاون اول رییس جمهور اعلام خواهد شد.

ماده 5- در اجرای جزء (1) بند (پ) ماده (8) قانون، وزارت با همکاری سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور مکلف است نسبه به انجام مطالعه و طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظام نظارت جامع مالی منطبق با بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و پیاده سازی سامانه های موضوع این آیین نامه اقدام نماید.

ماده 6- در راستای ایجاد وحدت رویه موضوع ماده (94) قانون محاسبات عمومی کشور و تهیه و تدوین نظام مذکور و راهبری استقرار آن در دستگاه های اجرایی و همچنین رفع مشکلات اجرایی آن، شورای نظارت مالی در وزارت تشکیل می گردد. نحوه اداره شورا، انتخاب و تعداد اعضا، شرح وظایف، حدود اختیارات و ضمانت اجرای مصوبات شورا طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت و با هماهنگی دیوان محاسبات کشور تهیه و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می گردد.

ماده 7- در اجرای جزء (2) بند (پ) ماده (8) قانون، وزارت مکلف است استقرار نظام نظارت مال بازطراحی شده متناسب با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را با همکاری دستگاه های اجرایی مربوط تا پایان قانون به انجام برساند.

ماده 8- وزارت به منظور اجرای وظایف محوله، اعتبارات مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی پیشنهاد می نماید.

ماده 9- به منظور ایفای وظایف و مسئولیت های محوله به وزارت و همچنین برای تحقق اهداف بندهای (9) و (12) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بر اساس وظایف موجود و اجرای ماده (8) قانون مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی و همچنین مدیریت بدهی ها، وزارت موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور اقدامات لازم برای ساماندهی مناسب خزانه داری کل کشور را به عمل آورد.

ماده 10- در اجرای جزء (1) بند (الف) ماده (8) قانون و به منظور ایجاد وحدت رویه و استانداردهای یکسان در سامانه های بودجه ای سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت، کارگروه راهبری اصلاح نظام مالی کشور متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد. کارگروه مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرایی از جمله سازان اداری و استخدامی کشور، وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه برنامه عملیاتی مربوط به سیاست های مالی و بودجه ریزی را تهیه و به هیئت وزیران ارایه نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام