کتاب استخدامی اداری ها
تعطیلات و مرخصی

اصلاح آیین‌نامه مرخصی‌ها

اصلاح آیین‌نامه مرخصی‌ها موضوع مواد 47، 48، 49 قانون استخدام کشوری مصوب 1346.7.22 هیأت وزیران (تصویبنامه شماره 80866/ت859 مورخ 04/11/1368 هیأت وزیران)

بهداشت و درمان – سازمان امور اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368.9.5 بنا به پیشنهاد شماره .1805 د مورخ 1368.4.24 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، اصلاحات زیر را‌در مورد آیین‌نامه مرخصی‌ها، موضوع مواد 47، 48 و 49 قانون استخدام کشوری مصوب 1346.7.22 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن، تصویب نمودند:

1- متن زیر به عنوان تبصره ذیل ماده 2 آیین‌نامه اضافه می‌گردد:

‌تبصره- بانوانی که فرزند شیرخوار داشته و فرزند آنها از شیر مادر استفاده می‌نمایند، می‌توانند تا هنگام دو سالگی فرزند شیرخوار خود، از مرخصی‌ساعتی تا سقف مرخصی استحقاقی (‌شامل مرخصی استحقاقی سالیانه به اضافه مرخصی ذخیره شده) خود استفاده نمایند.

2- ماده 6 به شر زیر اصلاح می‌گردد:

‌ماده 6- استفاده از مرخصی استحقاقی موکول به تقاضای کتبی مستخدم و موافقت کتبی رییس واحد مربوط و در غیاب او معاون وی است هر کارمند‌موظف است در طول سال مرخصی استحقاقی سالیانه خود را درخواست نماید و رییس یا معاون واحد مربوط نیز موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا امکان‌استفاده کارمندان از مرخصی سالیانه “‌به میزان استحقاق” فراهم گردد و با درخواست ایشان در این زمینه با در نظر گرفتن زمان مناسب، موافقت نماید.

3- ماده 15 آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد:

‌ماده 15- موافقت با تقاضای مرخصی استحقاقی استفاده نشده مستخدمین در هنگام بازنشستگی با رعایت مقررات مربوط الزامی است و در این مورد‌حفظ پست سازمانی مستخدم ضروری نمی‌باشد.

‌تبصره – در مورد مشمولین ماده 77 قانون استخدام کشوری، اعطاء مرخصی موکول به آن است که مستخدم در مهلت مناسبی قبل از رسیدن به سن‌شصت و پنج سالگی تقاضای مرخصی کرده باشد.

4- متن زیر به عنوان تبصره ذیل ماده 17 اضافه می‌گردد.

‌تبصره- در صورتی که به دلیل حساسیت شغلی، با رعایت سایر مواد این آیین‌نامه و به تشخیص دستگاه، موافقت با مرخصی مستخدم امکانپذیر نباشد‌و میزان ذخیره مرخصی مستخدم بیش از هار ماه گردد، صرفاً آن میزان از مرخصی مذکور که از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به بعد مازاد بر چهار ماه شده‌است. از محدودیت هار ماه مندرج در این ماده مستثنی می‌باشد.

5- متن زیر به انتهای ماده 18 آیین‌نامه اضافه می‌گردد.

‌این قبیل مستخدمین چنانچه در طول سال به عللی به میزان متر از تعطیلات فصلی استفاده نمایند ملزم می‌باشند با درخواست مرخصی، مازاد مدت تا‌یک ماه را در طول سال تحصیلی از مرخصی استحقاقی با رعایت مقررات این آیین‌نامه استفاده نمایند و چنانچه رییس اداره یا معاون اداری و مالی وی‌بنا به مصالح اداری با درخواست مرخصی مزبور موافقت ننماید و بدین وسیله امکان استفاده از این مرخصی تا پایان سال تحصیلی
برای فرد فراهم نگردد، این مرخصی برای سال بعد ذخیره خواهد شد. اجرای مفاد این ماده از تاریخ ابلاغ می‌باشد.

6- در ماده 20 بعد از عبارت “‌خدمت زیر پرچم” و “‌غیب موجه” اضافه می‌شود.

7- متن زیر به عنوان تبصره ذیل ماده 21 اضافه می‌گردد.

‌تبصره – کارکنان غیر رسمی دستگاه‌های دولتی که طبق مقررات قانونی به استخدام رسمی پذیرفته می‌شوند، چنانچه قبل از پذیرفته شدن به استخدام‌رسمی، حسب مقررات یا مفاد قرارداد استخدامی حاکم بر وضعیت خود حق استفاده از مرخصی استحقاقی را داشته و این مرخصی طبق همان مقررات‌قابل ذخیره شدن بوده و ذخیره نیز شده باشد، پس از تبدیل وضع می‌توانند با رعایت مقررات این فصل از مرخصی ذخیره شده مذکور استفاده نمایند.

8- ماده 22 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌ماده 22- هر گاه مستخدم شاغل بیمار شود و آن بیماری مانع از خدمت او باشد باید مراتب را در کوتاه‌ترین مدت ممکن به اداره متبوع اطلاع دهد و در‌موارد کمتر از ده روز گواهی پزشک را در اولین روز پس از مراجعه به محل خدمت و در موارد ده روز و بیشتر، در پایان روز دهم به رییس یا معاون واحد ‌مربوطه” جهت ارجاع به کارگزینی ارسال دارد.

9- دو تبصره به شرح زیر به ماده 23 آیین‌نامه الحاق می‌گردد.

‌تبصره 1- در صورتی که دستگاه ذیربط پزشک معتمد در اختیار نداشته باشد، سازمان‌های منطقه‌ای بهداشت و درمان استان مکلف به همکاری و معرفی‌پزشک معتمد از میان پزشکان سازمان خواهند بود.

‌تبصره 2- اگر مستخدم به نظر دستگاه ذیربط معتبر باشد موضوع به کمیسیون پزشکی ارجاع می‌شود و نظر این کمیسیون قطعی خواهد بود.

10- ماده 26 آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌ماده 26- کمیسیون پزشکی حداقل مرکب از سه نفر پزشک خواهد بود که بنا به درخواست دستگاه متبوع مستخدم و با توجه به نوع بیماری توسط‌سازمانهای منطقه‌ای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد شد. سازمانهای مذکور مکلفند در اسرع وقت کمیسیون را تشکیل و نتیجه را به‌دستگاه ذیربط اعلام نمایند.

11- ماده 31 آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌ماده 31- به بانوان باردار برای هر بار زایمان تا سه فرزند سه ماه معذوریت و برای فرزند چهارم به بعد دو ماه معذوریت با استفاده از حقوق و‌فوق‌العاده‌های مربوط اداره می‌شود. معذوریت زایمان جز مرخصی استعلاجی محسوب و تشخیص تاریخ شروع آن به عهده پزشک معالج خواهد بود.

12- تبصره الحاقی به ذیل ماده 37 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌تبصره- اعطای مرخصی بدون حقوق به مستخدمین آزمایشی که در طول خدمت آزمایشی با ارائه مدارک و به تشخیص مؤسسه متبوع خود نیاز به‌استفاده از مرخصی بدون حقوق داشته باشند حداکثر تا دو ماه متوالی با رعایت سایر مقررات این فصل امکان‌پذیر خواهد بود.

13- تبصره 1 ماده 41 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌تبصره 1 – فوق‌العاده‌هایی که در ایام مرخصی استعلاجی که از چهار ماه در یک سال تجاوز نکند و همچنین در ایام مرخصی استحقاقی حسب مورد‌قابل پرداخت است به شرح زیر است:

– فوق‌العاده شغل موضوع ماده 38 قانون استخدام کشوری ضمن رعایت مقررات مربوط.

– فوق‌العاده‌های موضوع بندهای ب، پ، ت، ج، چ، ح، خ و د ماده 39 قانون استخدام کشوری.

14 – مواد 16، 24، 25، 27، 28 از متن آیین‌نامه حذف و شماره سایر مواد مذکور در آیین‌نامه بر این اساس اصلاح می‌گردد.

‌حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام