کتاب استخدامی اداری ها
ارتقای کارکنان

لزوم تشخیص هیأت ممیزه در ارتقاء رتبه به کارشناسی ارشد، خبره و عالی

لزوم تشخیص و اعلام نظر هیأت ممیزه در ارتقاء نیروهای متخصص به سطوح کارشناسی ارشد، خبره و عالی (رأی شماره ۱۹۸ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: ۲۵/۵/۱۳۸۹

شماره دادنامه: ۱۹۸

کلاسه پرونده: ۸۹/۳۵۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شکات:  ۱- آقای سیدناصر وضعی ۲- خانم شهلا تقی‌زاده ۳- آقای کیانوش جیلاوی ۴- خانم صدیقه چابک‌پی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه‎های شماره ۱۱۲۸ در پرونده کلاسه ۱/۸۸/۴۳۰ و شماره ۱۱۲۴ در پرونده کلاسه ۱/۸۸/۴۲۹ و شماره ۱۱۲۵ در پرونده کلاسه ۱/۸۸/۴۳۲ و شماره ۱۱۲۹ در پرونده کلاسه ۱/۸۸/۴۳۱ همگی مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۸، صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه‎های شماره ۲۲۴۲ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۷، در پرونده کلاسه ۳/۸۷/۱۶۳۷ و شماره ۲۱۲۸ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۷، در پرونده کلاسه ۳/۸۸/۱۶۳۸، شعبه ۳ دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت.

گردشکار:

شکات طی دادخواست‎های تقدیمی جداگانه اعلام داشته‎اند، شعب یکم و سوم دیوان عدالت اداری در خصوص عدم‌پرداخت حق کارشناسی ارشد از تاریخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ لغایت ۱/۱/۱۳۸۳، آراء معارض صادر کرده‎اند خواهان صدور و ایجاد رأی وحدت رویه گردیده‎اند. مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد:

الف ـ شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه ۱/۸۸/۴۳۰، ۱/۸۸/۴۲۹، ۱/۸۸/۴۳۲ و ۱/۸۸/۴۳۱ موضوع شکایت ۱- آقای سیدناصر وضعی ۲- خانم شهلا تقی‌زاده ۳- آقای کیانوش جیلاوی ۴- خانم صدیقه چابک‌پی به طرفیت شرکت پالایش و پژوهش خون ایران و به خواسته اعتراض به عدم پرداخت حق کارشناسی ارشد از تاریخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ لغایت ۱/۱/۱۳۸۳، طی دادنامه شماره ۱۱۲۸ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۸، شماره‎های ۱۱۲۴، ۱۱۲۵ و ۱۱۲۹ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۸، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه هیأت وزیران به شرح تصویب‎نامه شماره ۴۱۶۹/ت۵۷۰۳ه‍ـ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱، پرداخت فوق‎العاده مزبور را منوط به احراز شرائط و امتیازات لازم برای ارتقاء به سطوح کارشناسی ارشد، خبره و عالی کرده است و احراز این شرائط به عهده هیأت ممیزه واگذار شده و از طرفی رأی شماره ۲۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً تأخیر هیأت ممیزه در احراز شرایط مذکور را نافی حق مکتسب افراد از تاریخ استحقاق قانونی آنها ندانسته و با توجه به اینکه در مانحن‌فیه دلیلی بر تاخیر هیأت ممیزه در بررسی و احراز صلاحیت و استحقاق متقاضی محرز نمی‎باشد و صرف اینکه مصوبه مارالذکر در تاریخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ تصویب شده دلالت بر ارتقاء متقاضیان به سطوح کارشناسی ارشد یا بالاتر از تاریخ مذکور نمی‎نماید، بلکه ارتقاء به سطوح بالاتر منوط به احراز و تحقق و اجتماع شرائط در افراد متقاضی ارتقاء می‎باشد. علیهذا به لحاظ عدم احراز تاخیر هیأت ممیزه در بررسی شرائط مذکور موضوع شکایت از شمول رأی شماره ۲۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تلقی نگردیده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد.

ب ـ شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳/۸۷/۱۶۳۷، موضوع شکایت خانم مینا زهراالداغی، به طرفیت شرکت پژوهش و پالایش خون و به خواسته الزام به پرداخت حق کارشناسی ارشد از تاریخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ لغایت ۱/۹/۱۳۸۲، طی دادنامه شماره ۲۲۴۲ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۷، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه بخشنامه شماره ۵۲۸۸۶/۱۸۰۲ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۶ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور ناظر به رأی شماره ۲۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم کارمندانی که با طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران تطبیق وضع داده می‎شوند از تاریخ استحقاق آنان می‎باشد و تاخیر هیأت ممیزه در اظهارنظر و تصمیم نافی حق مکتسب و ایجاد شده نمی‎تواند باشد بنابه مراتب با احراز استحقاق شاکیه نسبت به مورد خواسته و موجه تشخیص دادن شکایت حکم به ورود آن در حد الزام به پرداخت مزایای طرح ارتقاء شغلی از تاریخ اجتماع شرائط قانونی صادر و اعلام می‎گردد.

ج ـ شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳/۸۷/۱۶۳۸، موضوع شکایت آقای سیدعلی مشکاتی به طرفیت شرکت پژوهش و پالایش خون وابسته به سازمان انتقال خون ایران و وزارت بهداشت به خواسته عدم پرداخت حق کارشناسی ارشد از ۲۳/۵/۱۳۸۱ لغایت ۱/۱/۱۳۸۳، طی دادنامه شماره ۲۱۲۸ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۷، چنین انشاء رأی نموده است: برابر اوراق و محتویات پرونده، هیأت ممیزه در تاریخ ۱/۵/۱۳۸۲، برخورداری شاکی از طرح مسیر ارتقاء شغلی و (درجه کارشناسی ارشد) را مورد تصویب قرارداده است و نامبرده به موجب دادخواست تقدیمی خواهان اجرای آن از ۲۳/۵/۱۳۸۱ در حق خود شده است. توجهاً مراتب فوق نظر به اینکه بر اساس مدلول رأی شماره ۲۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ملاک برخورداری از ارتقاء شغلی تاریخ اجتماع شرایط قانونی می‎باشد و تاخیر در تصویب استحقاق مستخدم از سوی هیأت‌ممیزه موثر در نفی ملاک مزبور نمی‎باشد و با عنایت به مصوبه شماره ۱۸۰۱۳/ح مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۶ هیأت ممیزه طرح مسیر ارتقاء شغلی کارکنان سازمان انتقال خون در این مورد و اینکه دفاعیات طرف شکایت موجه به نظر نمی‎رسد. لذا حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام خوانده به اجرای مصوبه هیأت ممیزه مبنی بر تایید استحقاق شاکی برای برخورداری از طرح مسیر ارتقاء شغلی از ۲۳/۵/۱۳۸۱ صادر و اعلام می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء فوق‎الذکر محرز می‎باشد. ثانیاً: نظر به اینکه ارتقاء نیروهای متخصص به سطوح کارشناسی ارشد، خبره و عالی به شرح متن مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ه‍ـ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران، مقید به وجود شرایط و امتیازات منطبق با ضوابط مصوب شورای عالی امور اداری گردیده و با توجه به اینکه شورای مذکور با تعیین شرایط و ضوابطی، امور اجرایی طرح مذکور از جمله نحوه سنجش کیفیت و اعطای امتیازات را به عهده هیأت ممیزه محول نموده است، لذا صرف وجود شرایط موردنظر در شخص متقاضی و در زمان تصویب مصوبه هیأت وزیران، بدون تشخیص و اعلام نظر در میزان امتیازات توسط هیأت ممیزه نمی‎تواند منشاء اثر باشد. همچنین با لحاظ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶، دادنامه‎های شماره ۱۱۲۵ و ۱۱۲۴ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۸ و شماره ۱۱۲۸ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۸ شعبه اول دیوان مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است، صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام